سامانه کارت جامع دانشجویی

شماره دانشجویی:

وضعیت صدور کارت شما:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
* مراحل سبز رنگ به اتمام رسیده اند

1) پرداخت
2) تائید و بارگزاری اطلاعات توسط آموزش
3) صدور کارت
4) تحویل به مرکز