شماره دانشجویی


مرکز یا واحد دانشگاهیکارت جامع دانشجویی کارت هوشمندی است که در اکثر فعالیت های دانشجویان استفاده خواهد شد مانند: کنترل تردد، اتوماسیون تغذیه،کتابخانه،اعلام شماره صندلی، بایگانی، باشگاه ورزشی . .

جهت معرفی کامل محصول کلیک کنید

اطلاعات تماس:
ایمیل: karimi_1982@yahoo.com
تلفن: 04133442483 - 09123127516

پرداخت و درخواست کارت